Storingen aan het gas- of elektriciteitsnet telefoon 0800-9009 (dag en nacht);
Storingsdienst energiebedrijf Endinet telefoon : 040 - 243 22 22;
Storingen aan de waterleiding Brabant Water, telefoon 073-6838000 (dag en nacht);
Storingen aan de straatverlichting (Endinet/ NRE), telefoon 0800-9009 optie 2;
Klachten over huisvuil of oud papier telefoon: 040- 14 040 optie 9;
Klachten over vergunningen Gemeente VTH telefoon: 040 - 238 6745;
Klachtennummer Openbare Ruimte (gemeente) telefoon: 040- 14 040;
Gebiedscoördinator Centrum Gied Alferink telefoon: 040-2388325
Buurtbrigadier Marja Schuiling mail:marja.schuiling@brabant-zo.politie.nl
Politie telefoon 0900-8844

20 maart 2015

GEM 31-12-2014 Aangevraagde vergunningen

Bekijk welke vergunningen in uw omgeving zijn aangevraagd of verleend.

Wilt u weten welke vergunningen in uw omgeving zijn aangevraagd, verleend of geweigerd (bekendmakingen)? Op onderstaande kaart staat per vergunning een omschrijving van de vergunning, het type, de status, de datums van aanvraag en beslissing en het adres. Elk blauw bolletje geeft een vergunning weer. Met de + zoomt u in op de kaart, met de - zoomt u uit. 
Bronnen: Esri Nederland, Esri, Kadaster, CBS, Rijkswaterstaat en gemeenten: Rotterdam, Breda, Tilburg, Den Haag, Arnhem, Ridderkerk, Zwolle

Heeft u het zaaknummer van de vergunning? U kunt de informatie opzoeken via het zoekvenster:
 • Vink in het uitklapmenu EHV_Vergunningen-Vergunningen aan
 • Vul het zaaknummer in het zoekvenster in
 • De kaart zoomt in op het adres waarvoor de vergunning is aangevraagd
 • Klik op het bolletje voor meer informatie 
Heeft u een adres en wilt u het zoekvenster gebruiken?
 • Vink in het uitklapmenu Esri World Geocoder aan
 • Vul straatnaam en huisnummer in
 • De kaart zoomt in op het adres dat u heeft ingegeven
 • Klik op de bolletjes rondom dat adres voor meer informatie over de aangevraagde vergunningen.

GEM 31-12-2014 Vergunningensite weer live

Op www.eindhoven.nl/vergunningen vindt u weer de aangevraagde vergunningen met de daarbij behorende gegevens.

De gemeente is in juni 2014 gewezen op een mogelijk veiligheidsrisico op de vergunningensite. De gemeente besloot om het zekere voor het onzekere te nemen en de site voorlopig uit de lucht te halen. Op 31 december is een nieuwe versie van de vergunningensite live gegaan.
Vergunningensite
Op www.eindhoven.nl/vergunningen vindt u weer de in Eindhoven aangevraagde vergunningen met de daarbij behorende gegevens. U kunt de aangevraagde vergunningen bij u in de buurt op 1 plek terugvinden.  
Doorontwikkelen
De huidige oplossing is een eerste versie waar de vergunningen voor de meeste mensen terug te vinden is. De gemeente ontwikkelt deze versie nog door zodat de informatie in de kaart voor iedereen toegankelijk is. Verder kijkt de gemeente nog naar een oplossing voor de e-mailservic

Meldpunt Vuurwerkoverlast

http://vuurwerkoverlast.nl/

Sinds 22 december is het online Meldpunt Vuurwerkoverlast weer actief. Tot en met 3 januari 2015 kun je op deze website klachten over overlast door vuurwerk indienen. Tot op heden zijn er circa 28.000 meldingen gemaakt. Daarvan zijn er 436 afkomstig uit Eindhoven.
Alle meldingen uit het land worden verwerkt in een rapport dat begin 2015 aan de Tweede Kamer en aan 20 burgemeesters zal worden aangeboden. 

GEM 19-12-2014 Vergunningensite uit de lucht

Mogelijk veiligheidsrisico op de vergunningensite. Daarom is deze site uit de lucht te gehaald.

De gemeente is door een gebruiker gewezen op een mogelijk veiligheidsrisico op de vergunningensite. De gemeente heeft 26 juni besloten om het zekere voor het onzekere te nemen en de site voorlopig uit de lucht te halen. Dit heeft enkele gevolgen voor de online dienstverlening van de gemeente:
 • Vergunningaanvragen kunt u niet meer volgen op de vergunningensite. Aangevraagde en verleende vergunningen kunt u nog terugvinden op www.eindhoven.nl/officielepublicaties,
 • De cultuurhistorische waardenkaart is niet raadpleegbaar,
 • De gegevens voor luchtkwaliteit zijn niet raadpleegbaar.
Update 11 juli
Het systeem waar de vergunningensite onderdeel van is, is verouderd. Uit de test van een bureau dat gespecialiseerd is in ict-beveiliging blijkt dat de kwetsbaarheden in het systeem niet gemakkelijk op te lossen zijn. Omdat de gemeente al werkte aan een vervanging van het systeem, is besloten om niet meer te investeren in het verouderde systeem. Dit betekent dat het langer duurt voordat de gemeente de online diensten weer aan kan bieden.
Update 19 december
Het is op dit moment helaas nog niet bekend wanneer het nieuwe systeem operationeel is.

22 december 2014

GEM 19-12-2014 Vuurwerk alleen 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur

Geen vuurwerkvrije zones maar wel extra surveillances.

De landelijke regels voor het afsteken van vuurwerk zijn veranderd. Voortaan mag vuurwerk alleen worden afgestoken van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. De minister van Veiligheid en Justitie verwacht dat door het beperken van de afsteektijden de vuurwerkoverlast afneemt.
In Eindhoven zijn geen gebieden aangewezen waar het afsteken van vuurwerk verboden is (vuurwerkvrije zones). De reden hiervoor is dat er voorgaande jaren geen excessen waren bij kwetsbare plekken als ziekenhuizen, verzorgingshuizen of het dierenasiel. Met de Algemene Plaatselijke Verordening hebben de politie en stadstoezicht al een instrument in handen om op te treden bij het afsteken van vuurwerk op plekken waar dat gevaar, overlast en/of schade kan veroorzaken.
Handhaving
Tijdens de jaarwisseling surveilleren politie en stadstoezicht extra op de zogenaamde hotspots, waar op basis van voorgaande jaren veel meldingen van vuurwerkoverlast zijn geweest. Daarnaast gaan ze op meldingen af en hebben ze extra aandacht voor eerder genoemde kwetsbare objecten.
Aanspreken
Voorop moet echter staan dat alle Eindhovenaren er samen voor moeten zorgen dat de stad schoon en veilig blijft. Houd daarom rekening met elkaar en spreek elkaar aan bij overlast, ook tijdens de jaarwisseling.
Helpt dat niet en wilt u vuurwerkoverlast melden, bel dan de politie; 0900-8844.

ED 19-12-2014 Opinie - Na de burger is de politiek aan zet
De Eindhovense wethouder Yasin Torunoglu. foto Kees Martens
OPINIE - Henri Grootveld uit Eindhoven was lid van de denktank achter de nieuwe 'Koers Bewonersparticipatie 2014-2017'. Zijn betoog gaat over de oorverdovende stilte in Eindhoven na de presentatie van de nieuwe koers voor burgerparticipatie, een jaar geleden.
Op 18 december vorig jaar vond in de marge van de laatste gemeenteraadsvergadering in Eindhoven een bijzondere gebeurtenis plaats. Een gebeurtenis die vrijwel geheel aan de aandacht van de lokale pers – en daarmee van het grote publiek – is ontsnapt. Jammer, want het onderwerp staat nog steeds volop in de belangstelling, getuige recente publicaties in het ED. Die interesse geldt kennelijk niet voor de meeste leden van het openbaar bestuur. Het gaat namelijk over (het gebrek aan) betrokkenheid van burgers bij de lokale politiek. En dat was nou net de inzet een jaar geleden: de nieuwe 'Koers Bewonersparticipatie 2014-2017'.
Een jaar geleden overhandigde de voorzitter van de Bewoners Beweging Eindhoven (BBE) het concept voor die nieuwe koers aan college en raad. Het stuk was tot stand gekomen als uitdaging van wethouder Yasin Torunoglu aan de BBE om zo'n beleidsdocument zelf samen te stellen.
Het product was blijkbaar niet welkom, want tot op de dag van vandaag is er weinig mee gebeurd: het onderwerp participatie heeft zich tot nu toe politiek beperkt tot de gevolgen van de participatiewet en dat is een heel andere discussie. Hier gaat het om een concept voor een beleid om burgers meer te betrekken bij beslissingen over hun eigen woon- en leefomgeving.
In 2013 waren er in onze stad vier congressen, georganiseerd door de BBE, waar bewonersparticipatie het hoofdthema was. Op basis van wat hij uit de eerste twee bijeenkomsten destilleerde, formuleerde de wethouder zijn uitdaging aan de bewoners om zelf een voorstel te doen voor gemeentelijk beleid. Een denktank van betrokken bewoners met ervaring en/of expertise op gebieden als buurt- en wijkwerk, duurzaamheid, jongerenwerk, leefbaarheid en veiligheid werkte twee maanden aan het gevraagde document, dat op 23 november 2013 aan de wethouder werd aangeboden. Er vond nog een evaluatie plaats met vertegenwoordigers van bewonersorganisaties uit de hele stad en de finale versie werd een jaar geleden gepresenteerd. En toen werd het oorverdovend stil…
Het concept voor de koers om burgers meer te betrekken bij beslissingen over hun eigen woon- en leefomgeving was gebaseerd op ervaringen van bewonersvertegenwoordigingen (leefbaarheidsteams, buurt- en wijkverenigingen, huurdersverenigingen, besturen van buurthuizen), de uitkomsten van de congressen en op adviezen van ambtenaren, welzijnsorganisaties, politie en andere professionals. Ook was terdege rekening gehouden met de ervaringen in andere gemeenten – zoals de aanpak in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, aangehaald door Sjoerd Romme in het ED van 3 december.
De 'koers' is gericht op het 'fijn kunnen wonen' van álle Eindhovenaren. Het is een lijvig stuk waarin de bakens voor solide beleid werden geformuleerd: uitgangspunten, (rand)voorwaarden, taken, procesbewaking, communicatie etc.
Als voorbeeld de paragraaf over communicatie: 'Bewonersparticipatie is in principe vraaggericht; behalve informatie, dat is een plicht! Het directe contact tussen bewoners en gemeente vanaf het allereerste begin is een eerste vereiste bij alle beleidsvoornemens of gemeentelijke acties met gevolgen op wijkniveau. Goede informatie – T3: tijdig, transparant en terzake – vóór, tijdens en ná het proces, vormt de basis voor bewonersparticipatie. Het (al dan niet bewust) 'dom houden' van bewoners is een onvergeeflijke doodzonde!'
Het moge duidelijk zijn dat niet iedereen in het stadhuis in zijn nopjes was met die formulering.
Van een nieuwe koers met bewonersparticipatie is na een jaar nog geen sprake. College en raad worstelen met het idee dat democratie niet betekent dat bewoners eens per vier jaar naar de stembus mogen en verder hun mond moeten houden. De burger heeft een belangrijke positie in het bestuurlijke proces, met zowel plichten als rechten en dat elke dag. Door daar onvoldoende op in te spelen verliest de politiek haar geloofwaardigheid en fundament. Krokodillentranen over de geringe opkomst bij lokale verkiezingen of het ontbreken van belangstelling voor de verkiezing van het 'Raadslid van het jaar' (ED 4 december) maken weinig indruk op degenen die werkelijk iets willen betekenen voor hun directe woon- en leefomgeving en die daarbij worden genegeerd of zelfs gehinderd door onvoldoende politieke daadkracht. Er gebeurt ongetwijfeld veel op de achtergrond, maar om bewonersparticipatie echt van de grond te krijgen moet de gemeente ook helder en transparant communiceren over wat wel en niet kan en hoe het – nota bene gevraagde – koersdocument daarin past. De burger was aan zet, nu is de beurt weer aan college en raad en eh, graag vlug een beetje!

GEM 18-12-2014 Hoogstraat Onderzoek wegek

Overdag van 18-12-2014 t/m 19-12-2014, 9.00 - 16.00 uur

Hoogstraat | Onderzoek
Verhardingsonderzoek
locatie 
Binnen de Ring
detailinformatie 
De halve rijbaan is afgezet. Er geldt een voorrangsregeling. Verkeer kan met lichte hinder het werkvak passeren.